Pasja Fitness
facebook
logo pasja
KUP KARNET / ZAPISZ SIĘ
FITNESS CENTRUM
Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN FITNESS CENTRUM PASJA

Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Studia: Fitness Centrum Pasja prowadzonego przez Katarzyna Pieńkos prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Centrum Pasja Katarzyna Pieńkos , numer NIP 534-215-61-56 której to główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w Piastowie przy ul. Wybickiego 1lok U2. Zwanej dalej w treści Regulaminu ,,Studio”. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach, warsztatach i korzystanie z wszelkich usług, oferowanych przez Studio Pasja jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją tego Regulaminu.

Świadczenie usług

 1. Studio świadczy usługi w zakresie organizacji grupowych i indywidualnych zajęć gimnastycznych, fitness, warsztatów, lekcji i kursów jogi, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 2. Liczba osób które mogą uczestniczyć w danych zajęciach jest ograniczona i zależy od rodzaju i specyfiki zajęć.
 3. Wykupienie karnetu, wejścia jednorazowego, warsztatów lub innej usługi wymaga automatycznej akceptacji niniejszego regulaminu studia.
 4. Każdy kto wykupi usługę staje się klientem studia.
 5. Klientem studia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia , może korzystać z usług studia po konsultacji z instruktorem i za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 6. Przed przyjściem na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis.
 7. Zapisu można dokonać poprzez stronę internetową www.fcpasja.pl , osobiście lub telefonicznie w recepcji studia.
 8. Dla każdego klienta studio tworzy konto klienta w swoim programie rezerwacyjnym.
 9. Klient podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wykupienia wybranego karnetu lub usługi.
 10. Studio sprzedaje karnety , wejściówki i inne usługi zgodnie z aktualną ofertą, aktualnym cennikiem i promocjami. Aktualny cennik i oferty usług są dostępne na stronie studia: www.fcpasja.pl oraz w recepcji.
 11. Studio dysponuje ograniczoną liczbą miejsc i zanim klient kupi karnet zaleca się aby najpierw sprawdził aktualną dostępność miejsc na stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście w recepcji.
 12. Opłaty dokonuje się z góry za cały karnet, wejście jednorazowe lub warsztaty za pośrednictwem systemu WodGuru, przelewem lub gotówką , kartą w recepcji studia.
 13. Na życzenie klienta studio wystawia fakturę . Przed dokonaniem płatności należy poinformować studio o chęci otrzymania faktury. W innych przypadkach studio automatycznie wystawia paragon.
 14. Karnet jest imienny, należy tylko do jednej osoby i nie może być używany przez osoby trzecie.
 15. Karnet ma określoną przy zakupie datę ważności i liczbę opłaconych zajęć.
 16. Klient dokonuje rezerwacji na dostępne zajęcia poprzez system rezerwacji, telefonicznie lub osobiście w recepcji studia.
 17. Klient może dokonać stałej rezerwacji do wybranych grup lub rezerwować rotacyjnie różne zajęcia.
 18. W przypadku braku miejsc klient może zapisać się na listę rezerwową na dane zajęcia.
 19. Po wejściu do studia klient niezwłocznie rejestruje lub potwierdza swoją obecność w recepcji studia.
 20. Gwarancją miejsca w grupie stałej jest terminowe wykupienie kontynuacji karnetu.
 21. Karnet wygasa zgodnie z datą ważności i nie podlega przedłużeniu. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 22. Zarezerwowane zajęcia można odwołać najpóźniej do 24 godzin przed ich rozpoczęciem i zamienić na inne.
 23. Nieodwołane zajęcia lub zajęcia odwołane zbyt późno zostają automatycznie zdjęte z karnetu.

Zasady korzystania ze studia ( bezpieczeństwo)

 1. Klient przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. Akceptując regulamin klient zgadza się iż ćwiczy na własne ryzyko, tym samym zrzeka się roszczeń w stosunku do studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania wybranych ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zajęciach , klient powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie i zasięgnąć opinii lekarza.
 3. Klient jest zobowiązany zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie ważne informacje o stanie zdrowia i samopoczucia takie jak kontuzje, urazy, zalecenia lekarskie , problemy zdrowotne oraz informację jeśli jest w ciąży.
 4. W przypadku złego samopoczucia, choroby,bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w zajęciach .
 5. Kobiety w ciąży uczestniczą w zajęciach po zasięgnięciu porady i zgody lekarza.
 6. W przypadku złego samopoczucia, pojawienia się bólu w trakcie zajęć, należy przerwać ćwiczenia.
 7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie studia.
 8. Z pomieszczeń , urządzeń studia oraz sprzętów do ćwiczeń klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników studia lub wynikający ze stosownych instrukcji i informacji.
 9. Studio zaleca aby klient wykupił samodzielnie indywidualne ubezpieczenie od NNW. Ceny usług nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.
 10. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesiony szkody a także za szkody poniesione w tej sytuacji przez studio.
 11. Na terenie całego obiektu mogą przebywać tylko klienci studia. Osoby trzecie np. dzieci mogą pozostać tylko za zgodą właściciela lub pracownika studia.
 12. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych ,spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Studio zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia osoby której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Klient zobowiązany jest do przestrzegania i zachowania czystości na terenie studia.
 14. Ze względów higienicznych i komfortu ćwiczących okrycia wierzchnie i buty zostawiamy przy wejściu do studia w wyznaczonych do tego miejscach. Pozostałe rzeczy osobiste można zostawić w szafkach zamykanych na kluczyk dostępnych w oddzielnym pomieszczeniu przy przebieralni.
 15. Przed zajęciami należy wyciszyć lub wyłączyć telefon tak aby nie zakłócać spokoju innych uczestników. Podczas lekcji jogi sala jest strefą ciszy. Prosimy zostaw wyłączony telefon w szatni.
 16. Na zajęcia należy przyjść kilka minut wcześniej tak aby zdążyć przebrać się i zająć miejsce na macie. Każdy prowadzący realizuje podczas swoich lekcji określony program który stanowi jedną spójną całość. Z tego powodu prosimy o punktualność.
 17. Klienci którzy są obecni w recepcji studia w trakcie trwania innych zajęć a w szczególności podczas trwania medytacji, wyciszenia lub relaksacji na sali, zobowiązani są do nie zakłócania komfortu innym swoimi głośnymi rozmowami.
 18. Na zajęcia na których ćwiczymy w obuwiu  konieczna jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe. Klient nie posiadający obuwia na zmianę nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach.
 19. Studio jest wyposażone w ogólnodostępne maty i liczne pomoce do ćwiczeń potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Korzystając z maty studia należy przynosić własny ręcznik na matę lub zdezynfekować ją po użyciu.
 20. Można też korzystać ze swoich prywatnych mat i akcesoriów. Pozostawienie swojej maty w studio jest możliwe w wyznaczonym do tego miejscu za zgodą właściciela , jednak studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione maty.
 21. Zaleca się aby uczestnicy lekcji jogi przynosili własną matę.
 22. Zalecamy ćwiczenia w wygodnym, niekrepującym ruchów stroju. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 23. Na większości lekcji ćwiczymy bez obuwia. Można ćwiczyć w skarpetach o ile nie wpływa to na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych ćwiczeń. W takich przypadkach klient ćwiczący w skarpetkach robi to na własną odpowiedzialność.
 24. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub stóp zobowiązane są do korzystania z własnej maty.
 25. Kobiety w trakcie menstruacji biorące udział w zajęciach jogi, powinny poinformować o tym instruktora gdyż nie wszystkie pozycje są dla nich wskazane.
 26. Do ćwiczeń nie należy przystępować po posiłku. Zaleca się aby przerwa od jedzenia wynosiła minimum 2 godziny.
 27. Lekcje Jogi rozpoczynamy medytacją/ skupieniem na oddechu i jest to kilkuminutowa koncentracja podczas której nie ma możliwości wejścia spóźnionym na salę. Osoby spóźnione mogą wejść na salę za zgodą nauczyciela dopiero po zakończeniu tej części lekcji.
 28. Po zajęciach należy odłożyć używane akcesoria i maty na miejsca. Zaleca się aby dezynfekować po sobie każdorazowo użyty sprzęt. Środki do dezynfekcji są dostępne na sali ćwiczeń.
 29. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Studia powstałego na skutek jego działania i zaniechania osób nie będących klientami studia ( np. dzieci) a przebywającymi na terenie obiektu za jego prośbą.
 30. Pracownicy studia mogą poprosić klienta o opuszczenie obiektu w przypadku gdy zachowanie klienta zagraża bezpieczeństwu innych oraz porządkowi studia, w przypadku gdy zachowanie klienta jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 31. Studio zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży usług lub wpuszczenia na teren obiektu osób które uzna że mogą stanowić uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla innych klientów.
 32. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach oraz na terenie całego obiektu bez opieki ich właściciela.

Korzystanie z systemu rezerwacyjnego WODGURU:

 1. Każdy klient ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.
 2. System rezerwacji wymaga rejestracji użytkownika za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez studio Pasja jego danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
 3. Każdy klient posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru.
 4. Logując się do systemu klient zyskuje dostęp do osobistego profilu gdzie może zarządzać swoimi rezerwacjami, dokonywać płatności, sprawdzać historie zakupów, liczbę pozostałych zajęć.
 5. W systemie klient uzyskuje szczegółowe informacje o :

a. posiadanych karnetach i datach ich wygaśnięcia

b. prowadzonych przez studio zajęciach,wydarzeniach, warsztatach

c. dokonanych wszystkich rezerwacjach zajęć

d. prowadzonych przez system korespondencjach

e. dokonanych przez system płatnościach, posiadanych w portfelu środkach finansowych, oraz przypisanych do konta źródłach płatności,

f. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez studio lub trenera

6.W ramach systemu WodGuru klient otrzymuje następujące uprawnienia:

a. wprowadzanie i modyfikacja danych osobowych

b. przeglądanie oferty zajęć i usług studia

c. zapisywanie się na zajęcia i warsztaty

e. wypisywanie się z zajęć, odwoływanie rezerwacji miejsc

f. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwoływania zajęć oraz zamknięcia studia

g. kontaktowanie się z pracownikami studia

 1. System WodGuru dostępny jest także w ramach aplikacji mobilnej. Klient studia posiadający urządzenie mobilne może bezpłatnie zainstalować aplikację WodGuru na swoim urządzeniu . Klient może wtedy zalogować się do aplikacji systemu WodGuru danymi przypisanymi do jego konta bez konieczności ponownej rejestracji.
 2. Klient studia zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klientowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych za które uznaje się w szczególności:a. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach system. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów i wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

Zasady korzystania z zajęć dla użytkowników kart FitProfit

 1. Karty FitProfit studio honoruje tylko na zajęcia 50-minutowe.
 2. Rezerwacja miejsca wymaga wpłacenia kaucji zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji studia, telefonicznie, mailowo lub poprzez system WodGuru.
 4. Kaucja przesuwa się z pierwszej rezerwacji na kolejną.
 5. Zarezerwowane zajęcia trzeba odwoływać do 24 godzin przed ich rozpoczęciem. Odwołanie za późno zajęcia lub brak obecności oznacza stratę kaucji. Kaucja pokrywa koszt zarezerwowanych zajęć.
 6. Brak aktywnej kaucji automatycznie blokuje następne rezerwacje.
 7. Karta jest imienna i  aktywna po potwierdzeniu  tożsamości użytkownika oraz musi być wczytana w recepcji przed rozpoczęciem zajęć ( nie ma możliwości wczytania karty użytkownika po zajęciach)

Monitoring:

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie studia używane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 30 dni, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.
 2. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych studia ( w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel , utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom ( np. Policji) na ich wyraźnie i uzasadnione żądanie.
 3. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach studia posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz właściciel studia.

Godziny otwarcia:

 1. Studio jest czynne zgodnie aktualnym grafikiem zajęć według ustalonego harmonogramu zamieszczonego w recepcji oraz na stronie internetowej www.fcpasja.pl
 2. Studio jest otwierane 15-20 minut przed lekcjami grupowymi lub warsztatami.
 3. W czasie pomiędzy zajęciami grupowymi odbywają się w studio sesje indywidualne. W tym czasie kontakt telefoniczny z recepcją jest niedostępny.
 4. Studio zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia w okresie świątecznym lub w innym okresie w celu np. wykonania niezbędnych prac remontowych. W przypadku gdy zamknięcie jest planowane informacja taka będzie każdorazowo wcześniej ogłaszana.

Pozostałe postanowienia :

 1. Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć i kursów. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy studia , zmiany instruktora prowadzącego.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłany Klientom drogą mailową, a zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w recepcji i na stronie internetowej studia.
 3. W przypadku odwołania zajęć z winy studia, karnety zostaną przedłużone lub studio zaproponuje odpracowanie zajęć w innym terminie.
 4. Niewykorzystane lekcje nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA RODO

Informacje o Polityce Prywatności stosowanej w Studio Pasja oraz na stronie www.fcpasja.pl

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywane przez osoby będące klientami studia Pasja, mieszczącego się w Piastowie przy ulicy Wybickiego 1 lok U2 oraz korzystające ze strony internetowej www.fcpasja.pl

( dalej ,,Użytkownicy”)

 1. Administratorem Pani/ Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma: Fitness Centrum PASJA Katarzyna Pieńkos z siedzibą w Piastowie (05-820) przy ul. Żeromskiego 43 b NIP 534-215-61-56 z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem: fcpasja@wp.pl , zwana dalej Studiem Pasja.
 2. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się czynności i operacje wykonane na danych Użytkowników w tym przechowywanie , analizowanie na potrzeby usług Studia Pasja.
 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tzw. RODO) informujemy iż jako administrator Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane prze okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków .
 4. Dane osobowe mogą być wykorzystane w celach marketingowych (takich jak: informowanie o promocjach studia, aktualnych zajęciach, imprezach typu warsztaty tematyczne) tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
 5. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędna aby korzystać z usług studia. Administrator gromadzi dane osobowe Użytkownika w sposób określony w Regulaminie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dane osobowe są przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług,  a w szczególności w celu: 1) kontaktowania się studia  z klientem drogą mailową, elektroniczną , telefoniczną 2) sprzedaży karnetów , wejściówek i usług 3) wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych niezbędnych do prowadzenia księgowości działalności gospodarczej 4) założenia indywidualnego konta Klienta w systemie rezerwacyjnym WodGuru.
 6. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w następującym zakresie:a. poprzez utworzenie i korzystanie z konta Klientów Studia Pasja, co wymaga dobrowolnie podania przez Użytkownika następujących danych: nazwisko i imię, adres e-mail, płeć, obywatelstwo, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, data urodzenia, dane do fakturyb. poprzez zawieranie transakcji w ramach usług świadczonych przez Studio Pasja, w tym sprzedaży produktów, dokonania rezerwacji i sprawdzania obecności na zajęciach,c. poprzez gromadzenie tzw. plików cookies lub innych podobnie działających technologii, przez które rozumie się pliki testowe zapisywane na przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym Użytkownik wyświetla Stronę,
 7. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze Strony oraz usług Studia Pasja, w tym w szczególności:a. zakładania i zarządzania kontem Użytkownikab. rejestracji sprzedaży usług nabytych przez Klienta, a także umożliwienia korzystania z tych usług poprzez prowadzenie rezerwacji usługi,c. umożliwienie pełnego korzystania ze Strony, w tym dokonywania transakcji zakupów karnetów, wejściówek, lub dostępu do usług,d. zapewnienia obsługi Klienta i transakcji Użytkownika, w ty, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych , a także obsłudze reklamacji,e. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w związku ze świadczonymi usługami, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności e-mail i telefon,f. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług,g. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć udział Uzytkownicy
 8. h. wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowych i podatkowych
 9. Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim lub instytucjom. ( chyba że dzieje się tak za wyraźna zgodą/prośbą klienta lub np.na wniosek sądu).
 10. Użytkownik w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich Danych osobowych i ma  prawo do ich poprawiania, ograniczania lub żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia skargi. Powyższe uprawnienia klient może realizować kontaktując się w tym celu z administratorem pod następującym adresem e – mail; fcpasja@wp.pl
 11. Dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem Zewnętrznego systemu do obsługi i rezerwacji – WodGuru. Studia Pasja posiada osobne konto utworzone w wyżej wymienionym systemie, dedykowane obsłudze Klientów Studia.
 12. Użytkownicy którzy przekazali WodGuru swoje dane osobowe przysługuje:a. prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania ich kopii,b. prawo do sprostowania swoich danych,c. prawo usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym)e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratoraf. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , w tym profilowania, oraz na potzeby marketingu bezpośredniego,g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku , gdy studio będzie przetwarzało dane Klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stronyb. w celu lepszego dostosowania reklam i prowadzenie kampanii reklamowych i remarketingowych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagramc. niektóre pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Stronie i korzystania z jej zasobów
 14. Zapisywanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, chociaż może to skutkować uniemożliwieniem działania niektórych funkcji na Stronie. Pliki cookies mają swój okres ważności , po upływie którego stają się nieaktywne.
 15. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 16. Administrator danych dba o bezpieczeństwo powierzonych danych, które są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Stroną i Użytkownikiem jest zabezpieczona protokołem SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 17. Studio Pasja zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii i zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Studio będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.