Pasja Fitness
facebook
logo pasja
FITNESS CENTRUM
Regulamin

Każdy Klient Fitness Centrum ,,PASJA” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów klubu.

 1. Fitness Centrum Pasja zwany dalej klubem, świadczy usługi w zakresie: grupowych i indywidualnych zajęć fitness i Jogi, oraz usługi związanych z wynajmem sali i sprzętu.
 2. Administratorem Pani/ Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest: Fitness Centrum PASJA Katarzyna Pieńkos z siedzibą w Piastowie (05-820) przy ul. Żeromskiego 43 b NIP 534-215-61-56
 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. informujemy iż jako administrator Państwa dane osobowe będą przetwarzane  i przechowywane prze okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków .
 4.  Dane osobowe mogą być wykorzystane  w celach marketingowych  ( takich jak: informowanie o promocjach klubu, aktualnych zajęciach, imprezach typu warsztaty fitness) tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
 5. Klient udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Administrator gromadzi Dane osobowe Klienta  w sposób określony w Regulaminie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dane osobowe Klienta są przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług,  a w szczególności w celu: 1) kontaktowania się klubu z klientem drogą mailową, elektroniczną , pocztową 2) sprzedaży karnetów 3) wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych niezbędnych do prowadzenia księgowości działalności gospodarczej.
 6. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim lub instytucjom. ( chyba że dzieje się tak za wyraźna zgodą/prośbą klienta lub np.na wniosek sądu).
 7. Klient w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 8. Każdy klient klubu składa pisemne oświadczenie: iż zapoznał się z regulaminem klubu i że biorąc udział w zajęciach, w pełni akceptuje regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczy w zajęciach fitness na własną odpowiedzialność. Podpisuje indywidualne oświadczenie w recepcji klubu( podaje imię i nazwisko, ewentulnie inne dane kontaktowe, składa podpis)
 9. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesiony szkody a także za szkody poniesione w tej sytuacji przez Klub.
 10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany koniecznie zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy. problemy zdrowotne oraz koniecznie informację jeśli jest w ciąży.
 11. W przypadku złego samopoczucia, bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w żadnych zajęciach fitness
 12. Kobiety w ciąży proszone są o przyniesienie dodatkowej zgody lekarza na udział w zajęciach fitness.
 13. W przypadku  złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia.
 14. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w zajęciach tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 15. Klub zaleca aby Klient wykupił samodzielnie indywidualne ubezpieczenie od NNW. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach fitness oraz na  terenie całego klubu i  na sali bez opieki ich właściciela.
 17. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia fitness osoby której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego działania i zaniechania osób nie będących członkami klubu ( np. Dzieci) a przebywającymi na terenie klubu za jego prośbą.
 19. Przed wejściem na salę( na zajęcia podczas których ćwiczymy w obuwiu)  konieczna jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe. Klient nie posiadający obuwia na zmianę nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach.
 20. Na zajęcia fitness z użyciem mat należy zawsze przynosić własny ręcznik.
 21. Zaleca się aby uczestnik zajęć Jogi przynosił własną matę do Jogi.
 22. Przed przyjściem na pierwsze zajęcia obowiązuje  rezerwacja miejsca.
 23. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny imienny karnet lub  inną honorowaną w klubie kartę fitness i dokonać rejestracji wizyty.Nie ma możliwości rejestracji wizyt po zajęciach ( nawet w przypadku spóźnienia się na zajęcia
 24. Na wszystkie zajęcia klubowicz powinien przychodzić punktualnie.Nie ma możliwości wejścia na zajęcia po więcej niż 10 minutach od ich rozpoczęcia.
 25. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie.
 26. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc na karty sportowe .
 27. Karnety są imienne, nie mogą być wykorzystywane prze osoby trzecie i  mają określony termin ważności.
 28. Klub sprzedaje karnety i wejściówki zgodnie z aktualnym cennikiem i aktualnymi promocjami / rabatami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej klubu i w recepcji. Opłaty dokonuje się z góry za cały karnet gotówką lub kartą w recepcji klubu.
 29.  Na życzenie Klienta Klub wystawia faktury Vat.
 30. Klub sprzedaje karnety : 1) karnety stałe ( na zajęcia z góry wybrane: stałe dni i godziny ) 2) karnety rotacyjne – zajęcia ruchome( w dowolnych grupach, godz i dniach) oraz 3) karnety open( bez limitu godzin) KARNET ROTACYJNY = wykupiona liczba zajęć do wykorzystania do daty ważności, za każdym razem można uczestniczyć w różnych zajęciach, dniach i godzinach  ale tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsca w dostępnej grupie. Pierwszeństwo mają osoby zapisane na stałe na zajęcia ( z karnetami stałymi) Karnet OPEN FITNESS= dowolna ilość zajęć fitness ( Joga za dopłatą), obowiązują zapisy i rezerwacje miejsc.
 31. W przypadku odwołania zajęć z winy klubu, karnety automatycznie zostają przedłużone.
 32. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 33. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć fitness. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy klubu, zmiany instruktora prowadzącego.
 34. Klub zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia klubu w okresie świątecznym lub w innym okresie w celu np. wykonania niezbędnych prac remontowych.
 35. Istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć  fitness z karnetu ale tylko tych które zostały wcześniej odwołane*. Zajęcia odwołać należy najpóźniej dzień wcześniej. Nieodwołane wcześniej zajęcia i wpłacona za nie kaucja przepadają.
 36. Zajęcia  można odrabiać tylko do daty ważności karnetu,  po ustaleniu terminu w dostępnej grupie.
 37. Istnieje możliwość ,,, zawieszenia = zamrożenia,, karnetu na czas zgłoszonego wcześniej urlopu zdrowotnego lub wypoczynkowego. W takim przypadku karnet zostaje automatycznie przedłużony o zgłoszony czas nieobecności.Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie w recepcji przerwy.
 38. Użytkownicy Kart sportowych: Multisport, Multiclassic, Multiactive firmy Benefit Sysytems oraz Fit Profit, Ok System zobowiązani są do  wcześniejszych  rezerwacji miejsc i każdorazowego okazania karty wraz z  dokumentem tożsamości. Karty muszą być podpisane.
 39. Użytkownicy Kart Multisport korzystają w trakcie jednej wizyty w klubie z jednych zajęć fitness lub zajęć Jogi = jedna rejestracja wizyty. Mogą również skorzystać z zajęć dwa razy dziennie: rano i wieczorem tego samego dnia.
 40. Dodatkowa godzina zajęć dla wszystkich użytkowników kart sportowych   jest płatna wg  cennika.
 41. Użytkownicy kart FIT PROFIT, FIT SPORT mogą uczestniczyć tylko w jednych zajęciach dziennie. Dodatkowa godz. zajęć jest płatna według aktualnego cennika zajęć.
 42. Od użytkowników kart MULTISPORT , FIT PROFIT, FIt SPORT,  Ok System przy stałych  rezerwacjach na zajęcia grupowe oraz przy jednorazowej rezerwacji więcej niż dwóch zajęć do przodu pobierana jest kaucja zwrotna* ( * nieodwołanie zarezerwowanych zajęć dzień wcześniej powoduje utratę wpłaconej kaucji )
 43. Strata kaucji i brak wpłaty nowej na najbliższych zajęciach jest równoważna z wykreśleniem z listy  klientów = brak rezerwacji miejsca w grupie.
 44. Zajęcia JOGA  dla użytkowników MULTIKARNETU OK SYSTEM są dostępne za dopłatą + 15 zł
 45. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć klientom którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc  i nie odwołali swojej obecności

ZASADY ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia należy odwoływać pisemnie w formie: sms , mailowo lub osobiście  w recepcji klubu najpóźniej dzień wcześniej !!! Zasada dotyczy wszystkich dokonanych rezerwacji stałych i pojedynczych z kaucjami i z karnetami.   Zachęcamy do odwoływania pisemnego w formie SMS: 502-829-008

 

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KART:

BENEFIT MULTISPORT PLUS, CLASSIC I ACTIVE, SENIOR, FIT PROFIT, FIT SPORT,  oraz systemu OK SYSTEM

korzystających z usług w klubie Fitness Centrum ,,Pasja,,

 1. Użytkownicy kart MULTISPORT ( PLUS, CLASSIC,ACTIVE), FITSPORT I FITPROFIT mogą korzystać z zajęć fitness   ( bez dopłat) w ramach usługi: wejście jednorazowe.
 2. Użytkownicy kart Multisport w ramach swojej karty mogą korzystać z zajęć dwa razy dziennie np.rano i wieczorem. Odstęp do ponownego wczytania karty wynosi min 4 godziny. Pozostałe karty mają ograniczenie liczby wejść do tylko jednej wizyty dziennie.
 3. Dodatkowa godz. zajęć dla użytkowników kart jest płatna wg aktualnego cennika.
 4. Użytkownicy  Multikarnetu OK SYSTEM korzystają z zajęć JOGI za dopłatą wg aktualnego cennika + 15 zł.
 5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zajęć. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby na stałe zapisane do grup oraz osoby z rezerwacjami miejsc.
 6. Klub pobiera kaucje rezerwacyjne przy rezerwacji więcej niż dwóch zajęć.
 7. Karty są honorowane tylko z dokumentem tożsamości ( dokument zawierający imię , nazwisko i zdjęcie) w przypadku braku dokumentu karta nie może być wczytana. Klient może wówczas zostać na zajęciach przy opłacie zajęć wg cennika. Nie ma możliwości wczytywania kart w innym terminie.
 8. Karta jest ważna gdy zawiera czytelny podpis Użytkownika.
 9. Karty są wczytywane tylko przed zajęciami .
 10. Użytkownik karty jest proszony o własnoręczne uzupełnienie rejestru wizyt ( jeśli taki jest przygotowany dla danej karty)
 11. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia: nie ma możliwości wczytania kart po okresie większym niż 10 min od momentu rozpoczęcia zajęć.
 12. Użytkownik może zrezygnować z zajęć po wczytaniu karty. W takiej sytuacji wizyta zostanie anulowana na urządzeniu terminalowym i w rejestrze wizyt.
 13. ZASADY REZERWACJI:

* prosimy o dokonywanie wszystkich rezerwacji i odwołań zajęć:  osobiście w recepcji klubulub mailowo lub telefonicznie: 502-829-008 ( pon -pt 9.00-`11.00 16.30-22.00 sob. 9.00-11.00 ), SMS lub mailowo: fcpasja@wp.pl

* bez kaucji można jednorazowo zarezerwować maksymalnie do dwóch zajęć

większa liczba rezerwowanych zajęć wymaga wpłaty kaucji zwrotnej: 15 zł ( jest to jedna kaucja, niezależna od liczy zarezerwowanych godz., która przechodzi z zajęć na zajęcia)

* istnieje możliwość zarezerwowania stałego miejsca w grupie tylko przy wpłacie kaucji zwrotnej 15 zł

Stratę kaucji powoduje: nieobecność na zarezerwowanych i nie odwołanych terminowo czyli dzień wcześniej zajęciach.

zachęcamy do pisemnych odwołań zajęć w formie SMS

wszystkie zajęcia należy odwoływać najpóźniej dzień wcześniej

UWAGA: !!!

14 . Strata kaucji oznacza automatyczną anulację zarezerwowanych pozostałych pojedynczych zajęć

15 . W przypadku stałej rezerwacji miejsca w grupie : strata kaucji wymaga wpłaty nowej kaucji 15 zł niezwłocznie na najbliższych zajęciach,brak wpłaty lub nieobecność jest równoznaczne z rezygnacją i powoduje automatyczne wykreślenie z listy uczestników

16. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć osobom które w ostatnim miesiącu minimum dwa razy rezerwowały pojedyncze zajęcia bez kaucji, nie przychodziły i nie odwołały swojej obecności