Pasja Fitness
facebook
logo pasja
FITNESS CENTRUM
Regulamin i klauzula informacyjna

Każdy Klient  Studia Fitness Centrum ,,PASJA” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów studia. Regulamin zawiera klauzulę informacyjną RODO.

 1. Fitness Centrum Pasja zwany dalej studiem świadczy usługi w zakresie organizacji grupowych i indywidualnych zajęć gimnastycznych,  lekcji i kursów jogi, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 2. Administratorem Pani/ Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest: Fitness Centrum PASJA Katarzyna Pieńkos z siedzibą w Piastowie (05-820) przy ul. Żeromskiego 43 b NIP 534-215-61-56 z którym można skontaktować się pod adresem: fcpasja@wp.pl
 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. informujemy iż jako administrator Państwa dane osobowe będą przetwarzane  i przechowywane prze okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków .
 4.  Dane osobowe mogą być wykorzystane  w celach marketingowych  ( takich jak: informowanie o promocjach studia, aktualnych zajęciach, imprezach typu warsztaty tematyczne) tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
 5. Klient udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędna aby korzystać z usług studia.  Administrator gromadzi Dane osobowe Klienta  w sposób określony w Regulaminie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dane osobowe Klienta są przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług,  a w szczególności w celu: 1) kontaktowania się studia  z klientem drogą mailową, elektroniczną , pocztową 2) sprzedaży karnetów i wejściówek 3) wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych niezbędnych do prowadzenia księgowości działalności gospodarczej.
 6. Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim lub instytucjom. ( chyba że dzieje się tak za wyraźna zgodą/prośbą klienta lub np.na wniosek sądu).
 7. Klient w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich Danych osobowych. Każdy klient ma  prawo do ich poprawiania, ograniczania lub żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia skargi. Powyższe uprawnienia klient może realizować kontaktując się w tym celu z administratorem pod następującym adresem e – mail; fcpasja@wp.pl
 8. Każdy klient studia składa pisemne oświadczenie: iż zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, lekcjach lub kursach  i że biorąc udział w nich, w pełni akceptuje regulamin,zasady bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczy w zajęciach  na własną odpowiedzialność. Podpisuje indywidualne oświadczenie w recepcji studia ( podaje imię i nazwisko, ewentualnie inne dane kontaktowe, składa podpis)
 9. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesiony szkody a także za szkody poniesione w tej sytuacji przez Studio.
 10. Uczestnik zajęć /kursów/ lekcji/ szkoleń/ warsztatów jest zobowiązany koniecznie zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy. problemy zdrowotne oraz koniecznie informację jeśli jest w ciąży.
 11. W przypadku złego samopoczucia, bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w żadnych zajęciach 
 12. Kobiety w ciąży  uczestniczą w zajęciach za zgodą  lekarza.
 13. W przypadku  złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia.
 14. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w zajęciach tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 15. Studio zaleca aby Klient wykupił samodzielnie indywidualne ubezpieczenie od NNW. Cena karnetu, wejściówki lub lekcji nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 16. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach  oraz na  terenie całego obiektu i  na sali bez opieki ich właściciela.
 17. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Studio Pasja  zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia osoby której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Studia powstałego na skutek jego działania i zaniechania osób nie będących klientami studia  ( np. Dzieci) a przebywającymi na terenie obiektu za jego prośbą.
 19. Przed wejściem na salę( na zajęcia podczas których ćwiczymy w obuwiu)  konieczna jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe. Klient nie posiadający obuwia na zmianę nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach.
 20. Na zajęcia z użyciem mat należy zawsze przynosić własny ręcznik zakrywający całą powierzchnię maty .
 21. Zawsze dezynfekujemy po sobie sprzęt i matę.
 22. Zaleca się aby uczestnicy zajęć  i kursów przynosili własną matę na jogę.
 23. Przed przyjściem na pierwsze zajęcia obowiązuje  rezerwacja miejsca.
 24. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny imienny karnet, odznaczyć swoją obecność na liście obecności lub zarejestrować wizytę na platformie Medicover z dopłatą lub okazać kartę FitSport/FitProfit do wczytania wizyty z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 25. Na wszystkie zajęcia uczestnik z powinien przychodzić punktualnie.
 26. Karnet uprawniający do udziału w zajęciach  jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie.
 27. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc.
 28. Karnety są imienne, nie mogą być wykorzystywane prze osoby trzecie i  mają określony termin ważności.
 29. Studio sprzedaje kursy, karnety i wejściówki zgodnie z aktualnym cennikiem i aktualnymi promocjami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej studia www.fcpasja.pl i w recepcji. Opłaty dokonuje się z góry za cały karnet gotówką lub kartą w recepcji studia lub wcześniej przelewem.
 30.  Na życzenie Klienta Studio wystawia Fakturę Vat. Przed dokonaniem płatności należy podać informację o chęci otrzymania faktury lub paragonu z NIP.
 31. Studio sprzedaje karnety 1) karnety stałe ( na zajęcia z góry wybrane: stałe dni i godziny ) 2) karnety rotacyjne – zajęcia ruchome( w różnych grupach, godz i dniach) =wykupiona liczba zajęć do wykorzystania do daty ważności, za każdym razem można uczestniczyć w różnych zajęciach , dniach i godzinach  ale tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsca w dostępnej grupie. Pierwszeństwo mają osoby zapisane na stałe na zajęcia ( z karnetami stałymi)
 32. Joga 60,75,90 minut dla użytkowników karnetów zajęć 50 minutowych jest dostępna tylko za dopłatą.
 33. W przypadku odwołania zajęć z winy studia ,  karnety automatycznie zostają przedłużone.
 34. Niewykorzystane lekcje nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 35. Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć i kursów. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy studia , zmiany instruktora prowadzącego.
 36. Studio zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia w okresie świątecznym lub w innym okresie w celu np. wykonania niezbędnych prac remontowych.
 37. Istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć  z karnetu ale tylko tych które zostały wcześniej odwołane*.- Zajęcia popołudniowe odwołać należy najpóźniej do godz 12.00 w dniu zajęć .
  Zajęcia  poranne trzeba odwołać dzień wcześniej. Nieodwołane wcześniej zajęcia i wpłacona za nie kaucja* ( * kaucja dotyczy tylko użytkowników kart sportowych)przepadają.
 38. Zajęcia  można odrabiać:do daty ważności karnetu, lub w kolejnym wykupionym karnecie z zachowaniem ciągłości udziału w zajęciach. Odrabianie jest możliwe  po ustaleniu terminu w dostępnej innej grupie niż jesteśmy zapisani. Odwołanie nie przedłuża ważności karnetu.
 39. Zajęcia wcześniej odwołane można  zamienić na filmy  ( lekcje on line, nagrane pełnowymiarowe lekcje do ćwiczeń w domu)  W przypadku braku miejsc studio zaoferuje odrobienie zajęć na  lekcji w formie on/line ( filmy / nagrane lekcje ).
 40. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetów. Brak obecności na zajęciach lub brak ich odwołania oznacza stratę zajęć i skreślenie ich w karnecie. 
 41. Dodatkowa godzina zajęć dla użytkowników Medicover i kart FitSport/FitProfit  jest płatna wg  cennika
 42. Od użytkowników   Medicover oraz FitProfit/FitSport przy stałych  rezerwacjach na zajęcia grupowe oraz przy jednorazowej rezerwacji więcej niż dwóch zajęć do przodu pobierana jest kaucja zwrotna* ( * nieodwołanie zarezerwowanych zajęć ( do 12.0o w dniu treningu)powoduje utratę wpłaconej kaucji )
 43. Strata kaucji i brak wpłaty nowej na najbliższych zajęciach jest równoważna z wykreśleniem z listy  klientów = brak rezerwacji miejsca w grupie.
 44. Dopłaty dla użytkowników Medicover  są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem studia. 
 45. Użytkownicy kart Fit Profit/Fit Sport mogą korzystać u nas w studio  w ramach karty tylko  z 1 lekcji 50- minutowej dziennie.Karta nie obejmuje  lekcji Jogi 60,75 i 90 minut. Joga jest dostępna za pełną opłatą wg cennika.
 46. Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć klientom którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc  i nie odwołali swojej obecności.
 47. Studio nie honoruje kart Multisport.

ZASADY ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia popołudniowe należy odwoływać pisemnie w formie: sms , mailowo lub osobiście  w recepcji klubu najpóźniej do godz 12.oo w dniu zajęć.
  Zajęcia poranne należy odwołać dzień wcześniej.

  Zasada dotyczy wszystkich użytkowników kart i karnetów.  Zachęcamy do odwoływania pisemnego w formie SMS: 502-829-008

  ANEKS

NOWE PUNKTY REGULAMINU – ZASADY SANITARNE i bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

Aneks jest ważny od dnia 15.12.2021

Korzystanie z usług studia Pasja , wykupienie karnetów, kursu, szkolenia, wejściówek jest jednoznaczne z akceptacją całego regulaminu wraz z nowym aneksem.

 1. Na zajęcia, lekcje, kursy zapisują się i przychodzą tylko osoby zdrowe.
 2. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
 3. Jeśli czujesz się źle prosimy zostań w domu i odwołaj swój udział w zajęciach za pośrednictwem telefonu, e-maila bądź SMS, jeśli to możliwe do godziny 12.00 tego samego dnia.
 4. Na terenie studia zaleca się utrzymywanie  1,5 dystansu społecznego.
 5. Prosimy aby w szatni nie przebywały więcej niż 4 osoby jednocześnie.
 6. Konieczna jest każdorazowa dezynfekcja rąk wchodząc do obiektu, przed i po wyjściu z sali  , przed i po zajęciach.
 7. Zawsze dezynfekujemy po sobie użyty sprzęt i matę.
 8. Podczas ćwiczeń z użyciem mat należy korzystać z dużego ręcznika zasłaniającego całą jej powierzchnię, dezynfekować  matę po  użyciu.
 9. Zaleca się aby na zajęcia przychodzić z własną matą i paskiem do Jogi.
 10. Zaleca się dodatkowe zdezynfekowanie szafek ich przed i po użyciu środkami dezynfekującymi dostępnymi w szatni.

Ze swojej strony dla Waszego komfortu oraz bezpieczeństwa zapewniamy:

 1. Wprowadzenie ograniczonej liczby osób na terenie całego obiektu.
 2. Kilku lub kilkunastoosobowe grupy na sali z zachowaniem dystansu  oraz dłuższe przerwy pomiędzy zajęciami.
 3. Płatność bezgotówkową.
 4. Bieżącą dezynfekcję i ozonowanie  całego lokalu, sprzętów, pomocy, dezynfekcję wszystkich powierzchni, szafek, toalety jak również klamek i sprzętu.
 5. Wietrzenie pomieszczeń jak również dodatkową przerwę techniczną w ciągu dnia.
 6. Pełny dostęp do środków dezynfekujących.
 7. Zastosowanie się do wszystkich wytycznych GIS i Ministerstwa

 

Naszym głównym celem jest zdrowie, dobre samopoczucie oraz bezpieczeństwo nasz wszystkich, stąd podjęte działania, które mamy nadzieję spotkają się z Waszym zrozumieniem.