Pasja Fitness
facebook
logo pasja
FITNESS CENTRUM
Regulamin i klauzula informacyjna

Każdy Klient  Studia Fitness Centrum ,,PASJA” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów studia. Regulamin zawiera klauzulę informacyjną RODO.

 1. Fitness Centrum Pasja zwany dalej studiem świadczy usługi w zakresie organizacji grupowych i indywidualnych zajęć gimnastycznych,  lekcji i kursów jogi, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 2. Administratorem Pani/ Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest: Fitness Centrum PASJA Katarzyna Pieńkos z siedzibą w Piastowie (05-820) przy ul. Żeromskiego 43 b NIP 534-215-61-56 z którym można skontaktować się pod adresem: fcpasja@wp.pl
 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. informujemy iż jako administrator Państwa dane osobowe będą przetwarzane  i przechowywane prze okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków .
 4.  Dane osobowe mogą być wykorzystane  w celach marketingowych  ( takich jak: informowanie o promocjach studia, aktualnych zajęciach, imprezach typu warsztaty tematyczne) tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
 5. Klient udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędna aby korzystać z usług studia.  Administrator gromadzi Dane osobowe Klienta  w sposób określony w Regulaminie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dane osobowe Klienta są przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług,  a w szczególności w celu: 1) kontaktowania się studia  z klientem drogą mailową, elektroniczną , pocztową 2) sprzedaży karnetów i wejściówek 3) wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych niezbędnych do prowadzenia księgowości działalności gospodarczej.
 6. Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim lub instytucjom. ( chyba że dzieje się tak za wyraźna zgodą/prośbą klienta lub np.na wniosek sądu).
 7. Klient w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich Danych osobowych. Każdy klient ma  prawo do ich poprawiania, ograniczania lub żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia skargi. Powyższe uprawnienia klient może realizować kontaktując się w tym celu z administratorem pod następującym adresem e – mail; fcpasja@wp.pl
 8. Każdy klient studia składa pisemne oświadczenie: iż zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, lekcjach lub kursach  i że biorąc udział w nich, w pełni akceptuje regulamin,zasady bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczy w zajęciach  na własną odpowiedzialność. Podpisuje indywidualne oświadczenie w recepcji studia ( podaje imię i nazwisko, ewentualnie inne dane kontaktowe, składa podpis)
 9. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesiony szkody a także za szkody poniesione w tej sytuacji przez Studio.
 10. Uczestnik zajęć /kursów/ lekcji/ szkoleń/ warsztatów jest zobowiązany koniecznie zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy, zalecenia lekarskie , problemy zdrowotne oraz koniecznie informację jeśli jest w ciąży.
 11. W przypadku złego samopoczucia, bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w żadnych zajęciach 
 12. Kobiety w ciąży  uczestniczą w zajęciach za zgodą  lekarza.
 13. W przypadku  złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia.
 14. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w zajęciach tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 15. Studio zaleca aby Klient wykupił samodzielnie indywidualne ubezpieczenie od NNW. Cena karnetu, wejściówki lub lekcji nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 16. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach  oraz na  terenie całego obiektu i  na sali bez opieki ich właściciela.
 17. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Studio Pasja  zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia osoby której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Studia powstałego na skutek jego działania i zaniechania osób nie będących klientami studia  ( np. Dzieci) a przebywającymi na terenie obiektu za jego prośbą.
 19. Przed wejściem na salę( na zajęcia podczas których ćwiczymy w obuwiu)  konieczna jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe. Klient nie posiadający obuwia na zmianę nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach.
 20. Na zajęcia z użyciem mat należy zawsze przynosić ręcznik zakrywający całą powierzchnię maty ( zasada dotyczy korzystania z mat studia).
  Można też ćwiczyć  na prywatnych matach:)
 21. Zawsze dezynfekujemy po sobie sprzęt i matę oraz odkładamy sprzęt na miejsce .
 22. Zaleca się aby uczestnicy zajęć  i kursów przynosili własną matę na jogę.
 23. Podczas lekcji jogi sala jest strefą ciszy. Prosimy zostaw wyłączony telefon w szatni.
 24. Lekcje Jogi rozpoczynamy pranajamą/ medytacją/ skupieniem na oddechu i jest to kilkuminutowa koncentracja podczas której nie ma możliwości wejścia spóźnionym na salę. Osoby spóźnione mogą dołączyć za zgodą nauczyciela dopiero po zakończeniu tej części lekcji.
 25. Przed przyjściem na pierwsze zajęcia obowiązuje  rezerwacja miejsca. Grupy są kameralne, kilku lub kilkunastoosobowe.
 26. Przed wejściem na zajęcia prosimy odznaczyć swoją obecność na liście obecności lub zarejestrować wizytę na platformie Medicover z dopłatą lub okazać kartę FitProfit do wczytania wizyty z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 27. Karnet uprawniający do udziału w zajęciach  jest imienny i honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie. Karnety pozostają w recepcji studia a wejścia zostają każdorazowo wpisywane przez pracownika recepcji lub instruktora.
 28. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc.
 29. Karnety są imienne, nie mogą być wykorzystywane prze inne osoby  i  mają określony termin ważności.
 30. Studio sprzedaje kursy, karnety i wejściówki zgodnie z aktualnym cennikiem i aktualnymi promocjami. Sprzedajemy karnety lub wejściówki na lekcje 50 minutowe( Jogalates, Zdrowy kręgosłup ,BodyART, Pilates ) oraz na lekcje JOGI 60,75 i 90 minutowe( Joga ogólna/ Hatha , VINYASA , Joga zaawansowani, Joga kręgosłupa/ Yin Joga)
  Cennik dostępny jest na stronie internetowej studia www.fcpasja.pl i w recepcji. Opłaty dokonuje się z góry za cały karnet gotówką lub kartą w recepcji studia , ewentualnie po ustaleniu rezerwacji przelewem.
 31.  Na życzenie Klienta Studio wystawia Fakturę Vat. Przed dokonaniem płatności należy podać informację o chęci otrzymania faktury .
 32. Studio sprzedaje karnety 1) karnety stałe ( na zajęcia z góry wybrane: stałe dni i godziny ) 2) karnety rotacyjne – zajęcia ruchome( w różnych grupach, godz i dniach) =wykupiona liczba zajęć do wykorzystania do daty ważności, za każdym razem można uczestniczyć w różnych zajęciach , dniach i godzinach  ale tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsca w dostępnej grupie. Pierwszeństwo mają osoby zapisane na stałe na zajęcia ( z karnetami stałymi)
 33. Joga 60,75,90 minut dla użytkowników karnetów zajęć 50 minutowych jest dostępna tylko za dopłatą.
 34. W przypadku odwołania zajęć z winy studia ,  karnety automatycznie zostaną przedłużone.
 35. Niewykorzystane lekcje nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 36. Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć i kursów. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy studia , zmiany instruktora prowadzącego.
 37. Studio zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia w okresie świątecznym lub w innym okresie w celu np. wykonania niezbędnych prac remontowych.
 38. Od września 2023 wszystkie zajęcia należy odwoływać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem  lekcji.   Tylko tak odwołane 2 zajęcia z karnetu można będzie odrobić w innej grupie do daty ważności obecnego karnetu lub w kolejnym karnecie przy zachowaniu ciągłości członkostwa lub zamienić na filmy /nagrane  lekcje on- line.
  Zgłoszenia odwołań : SMS na nr 502829008, osobiście w recepcji lub mailowo: fcpasja@wp.pl 
 39. Zajęcia  można odrabiać na kilka sposobów: w innych grupach : do daty ważności karnetu lub w kolejnym wykupionym karnecie z zachowaniem ciągłości udziału w zajęciach. Odrabianie jest możliwe  po ustaleniu terminu w dostępnej innej grupie niż jesteśmy zapisani. Można odrabiać lekcje 50- minutowe na jodze za dopłatą
 40. Zajęcia odwołane można też  zamienić na filmy  ( lekcje on line, nagrane pełnowymiarowe lekcje do ćwiczeń w domu)  W przypadku braku miejsc studio zaoferuje odrobienie zajęć na  lekcji w formie on/line ( filmy / nagrane lekcje ).
 41. Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetów. Brak obecności na zajęciach , brak ich odwołania lub zbyt późne odwołanie oznacza stratę zajęć i skreślenie ich w karnecie.
 42. Od użytkowników   Medicover oraz FitProfit przy stałych  rezerwacjach na zajęcia grupowe pobierana jest kaucja zwrotna* ( * nieodwołanie zarezerwowanych zajęć  dzień  wcześniej -nie później niż 24 godziny przed lekcją – powoduje utratę wpłaconej kaucji )
 43. Kaucja wynosi 30 / lekcja. Bez kaucji użytkownik karty FiT Profit może zarezerwować tylko 1 pojedynczą lekcję.
 44. Strata kaucji i brak wpłaty nowej na najbliższych zajęciach jest równoważna z wykreśleniem z listy  klientów = brak rezerwacji miejsca w grupie.
 45. Dopłaty dla użytkowników Medicover  są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem studia. 
 46. Karta FIT Profit nie obejmuje  lekcji Jogi 60,75 i 90 minut. Joga jest dostępna za pełną opłatą wg cennika.
 47. Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć klientom którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc  i nie odwołali swojej obecności.
 48. Studio nie honoruje innych kart takich jak: Mulitisport, Fit Sport

DODATKOWY REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW KART FIT PROFIT ( ważny od stycznia 2023)

1. Kaucja rezerwacyjna wynosi 30 zł lekcja.
2. Bez kaucji użytkownik może zarezerwować tylko 1 pojedyncze zajęcia.
3. Kaucja przesuwa się z pierwszych zajęć na kolejne.
4. Zarezerowane zajęcia trzeba odwoływać miniumum dzień wcześniej – nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
5. Brak odwołania lub odwołanie zajęć zbyt późno jest równoznaczne ze stratą wpłaconej kaucji.
6. Odwoływanie zajęć: SMS na nr. 502-829-008 lub osobiście w recepcji  studia.
7. Karta Fit Profit obejmuje tylko zajęcia 50- minutowe.
8. Karta nie obejmuje lekcji jogi.
9. Karta jest imienna i  aktywna po potwierdzeniu  tożsamości użytkownika oraz musi być wczytana w recepcji przed rozpoczęciem lekcji ( nie ma możliwości wczytania karty po zajęciach)

DODATKOWY REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW  MEDICOVER SPORT ( ważny od stycznia 2024 )

1. Dostęp do usług wszystkie lekcje grupowe z rabatem* 10 zł  i 15 zł joga (oznacza to dopłaty do zajęć).
2. Kaucja rezerwacyjna wynosi 30 zł lekcja 50 minutowe, 40 zł lekcja joga.

3. Dopłaty po uwzględnieniu rabatu: + 20 zł lekcja 50 minutowa

+ 25 zł lekcja Joga
4. Bez kaucji można zarezerwować tylko 1 pojedyncze zajęcia
5.  Kaucja przesuwa się z pierwszych zajęć na kolejne.

6. Zarezerowane zajęcia trzeba odwoływać miniumum dzień wcześniej – nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
7. Brak odwołania lub odwołanie zajęć zbyt późno jest równoznaczne ze stratą wpłaconej kaucji.
8. Odwoływanie zajęć: SMS na nr.  502-829-008 lub osobiście w recepcji  studia.